Povzetek cestno-prometnih predpisov za kolesarje

Kateri cestno-prometni predpisi veljajo za kolesarje?
Za kolesarje veljajo isti predpisi glede vožnje po cestah in glede udeležbe v prometu kot za ostale udeležence v prometu.

Kje smemo kolesarji voziti kolo?
Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarske pasove, kolesarske steze ali kolesarski poti – označeni so s prometnimi znaki in talnimi oznakami. Te površine lahko uporabljajo le kolesarji in vozniki koles s pomožnim motorjem (do 50 ccm prostornine), izjemoma tudi pešci. Kjer teh površin ni, smejo kolesarji voziti po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnemu robu vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot 1 meter od roba vozišča.

S kolesi ni dovoljena vožnja v naravnem okolju zunaj naselij, zunaj vseh vrst cest, zunaj kolovozov in poljskih poti. Prepoved velja tudi za gozdne in planinske poti. Parkiranje ali ustavljanje v naravnem okolju je dovoljeno le v pasu največ 5 metrov od vozišča, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča in če je to v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.

Kako hitro smemo voziti kolesarji?
Tako hitro, da lahko kolesar kolo stalno obvladuje ter se zlahka ustavi pred pričakovano oviro. Hitrost mora biti prilagojena stanju ceste, gostoti prometa, vremenskim razmeram, vidljivosti in preglednosti ceste, stanju vozila in morebitnega tovora tako, da lahko v vidni razdalji vozilo ustavi.

Največja dovoljena hitrost kolesarja je omejena na kolesarskih poteh in stezah na 25 km/h, v območjih umirjenega prometa in v območjih za pešce na 5 km/h, na ostalih cestah, ki jih kolesar sme uporabljati, pa lahko vozi največ tako hitro kot ostala vozila.

Kakšna naj bo varnostna razdalja med kolesi?
Primerna razdalja je odvisna od hitrosti kolesarjenja, najmanjša pa naj bo enaka dolžinam treh koles.

Ali moramo kolesarji nakazati spremembo smeri vožnje in kako to storimo?
Da, obvezno ob zavijanju v ovinku ter ob vožnji mimo ovire (denimo parkiran avto, delo na vozišču). Kolesar mora v prvi vrsti upoštevati vso prometno signalizacijo, pri spremembi smeri vožnje pa se s pogledom levo nazaj najprej prepriča, če lahko to stori varno, spremembo smeri vožnje nato nakaže pravočasno in nedvoumno z bočnim iztegom roke na strani, v katero zavija, ter se pravilno razvrsti na vozišču.
Pri samem zavijanju zaradi varnejše vožnje drži kolesar krmilo z obema rokama.

Kdaj moramo uporabljati luči na kolesu?
Uporaba predpisanih luči je obvezna ponoči in ob zmanjšani vidljivosti (megla, močan dež, sneženje ipd).
Tako kolesar kot kolo pa sta še bolje vidna z dodanimi dodatnimi odsevnimi telesi, kresničkami, odsevnimi trakovi, svetlimi oblačili in obutvijo ter podobnim.
Temno oblečen kolesar ali pešec je denimo v temi viden na 26 metrov, svetlo oblečen na 38 metrov, kolesar s kresničko ali odsevnim trakom pa kar na 136 metrov.

Ali smemo kolesarji voziti eden ob drugem?
Ne. Kolesarji, ki vozijo v skupini, smejo voziti le drug za drugim.

Česa ob vožnji kolesa vsekakor ne smemo početi?
Med vožnjo s kolesom je prepovedano: spuščati iz rok krmilo kolesa, dvigovati noge s pedal, voditi, vleči ali potiskati druga vozila, pustiti se vleči ali potiskati, voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji, voziti druge osebe (razen če ni z zakonom določeno oziroma omogočeno drugače).

Ali lahko vozimo kolo ob poslušanju walkmana ali na kolesu telefoniramo?
Voznik med vožnjo ne sme uporabljati dodatnih naprav ali opreme, ki bi bistveno zmanjševale njegovo slušno in vidno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, torej ne slušalk, ne mobitela, tudi ne pustnih mask in podobnega.

Kako smemo potiskati kolo ob hoji?
Organizirana skupina pešcev ali pešec, ki potiska kolo mora hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec mora kolo voditi na svoji levi strani.

Kako lahko motorno vozilo na cesti prehiteva kolesarja?
Prehitevati sme, razen v izjemah, le po levi strani. Najprej mora voznik motornega vozila dati predpisani znak za prehitevanje (smerni kazalec) in nato na primerni bočni razdalji zapeljati na levo stran prehitevanega kolesa.

Voznik motornega vozila kolesarja ne sme prehiteti, če smerno vozišče za vozila iz nasprotne smeri ni prosto v dolžini, ki je potrebna za varno prehitevanje.

Ali morajo motorna vozila, ki v križišču zavijajo desno dati prednost kolesarjem, ki vozijo ob njih po kolesarski stez?
Da, voznik motornega vozila, ki zavija desno, mora pustiti mimo kolesarje, ki vozijo ob njem v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi in vozijo naravnost ali zavijajo desno. To ne velja le v primeru, da voznik motornega vozila zavija po z znakom označeni prednostni cesti; v tem primeru pa mora biti odvzeta prednost kolesarja posebej označena.

Ali smejo vozila ustavljati in parkirati na kolesarjevih površinah?
Ne. Tako ustavitev kot parkiranje nista dovoljena na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu, prav tako pa tudi ne denimo na prehodu za pešce in v razdalji, ki je manjša od 5 metrov pred prehodom.

Ali sme avtomobilist z zvočnimi signali (hupa) opozarjati kolesarja?
Le izjemoma. Zvočne opozorilne signale lahko voznik uporabi le pri prehitevanju izven naselja, ali kadar je ogrožen sam oziroma je ogrožen kdo drug. Pri prehitevanju v naselju sme praviloma opozarjati le s svetlobnimi znaki.